Úprava úplaty za vzdělávání v ZUŠ pro 2022/23

Vážení rodiče, vzhledem k zvyšujícím se nárokům na provoz školy, na energie a ke stoupající inflaci dojde od dalšího školního roku 2022/2023 k mírnému navýšení úplaty za vzdělávání (školné).
Úprava úplaty za vzdělávání v ZUŠ pro 2022/23

Věříme, že tuto skutečnost, která nás ani trochu netěší a nutnost tohoto kroku pochopíte a umožníte svým dětem, aby mohly do ZUŠ dál docházet a rozvíjet své nadání a talent.

 

 

Úplata za vzdělání je příspěvek na úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním vzdělání v ZUŠ. Není tedy přepočtenou cenou jednotlivých vyučovacích lekcí, ale průměrným ročním příspěvkem na provozní náklady školy.

Finanční účast na vzdělání (školné) se propočítává na základě vyhlášky MŠMT 71/2005 Sb. o ZUŠ vždy na školní rok a činí přibližně 18 % nákladů na žáka, ostatní vzdělávací náklady hradí stát (MŠMT).

Zvýšení činí v průměru 20,-Kč měsíčně, průměrná platba je 340,-Kč měsíčně. Rozpis v PDF dokumentu najdete ZDE. Zároveň se ruší snížené školné pro studium druhého a dalšího oboru nebo studijního zaměření.

Školné je splatné nejpozději k 31. červenci 2022. Neuhrazení školného je pro školu vyjádřením nezájmu nastoupit v září ke studiu a místo může být nabídnuto jinému zájemci.

 

Úhrada úplaty za vzdělávání 

výše úhrady: pololetní platba 

termín úhrady:  do 31. 7. 2022 

způsob úhrady: bankovním převodem na účet 43-8510030257 /0100  u Komerční banky a.s. 

 

Závěrečná ustanovení: 

-          Úplata za vzdělávání je stanovena dle § 8 Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění. 

-          Rodičům žáků školy budou elektronicky zaslány pokyny k úhradě z programu iZUŠ na email pro komunikaci uvedený v přihlášce do ZUŠ. 

-          Plátce úhrady je povinen dodržet uvedený variabilní symbol, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena.

-          Zletilý žák školy nebo jeho zákonný zástupce může písemně požádat ředitelku školy o možnost splátek, a to nejpozději do 12.9.2022. 

-          Úplata za vzdělávání se nevrací, mimo důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, kdy lze poměrnou část úplaty vrátit, pokud žák chybí po dobu celého měsíce a více. Vždy je nutné předložit lékařskou zprávu o nemoci a písemnou žádost rodiče nebo zletilého žáka. Ředitelka školy individuálně posoudí žádost.

-          účinnost stanovení je od 16. 6. 2022. 

 

Co škola hradí z úplaty za vzdělávání? 

Pouze provozní náklady, jedná se o:

-          pořízení pomůcek a majetku – hudební nástroje, učebnice, notový materiál, pomůcky pro výtvarný obor, kostýmy pro taneční obor, vybavení učeben apod.,

-          spotřeba materiálu – hygienické a kancelářské potřeby, matriál pro výuku,

-          spotřeba energie – elektřina, voda, teplo,

-          opravy a údržba majetku,

-          služby – telefony, internet, pronájmy, startovné a dopravu na některé soutěže, revize

-          odpisy dlouhodobého majetku.

Platy všech zaměstnanců školy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 

 

V Bystřici nad Pernštejnem,  dne 7. 6. 2022 

Mgr. Milada Krásenská, ředitelka ZUŠ

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru