Historie ZUŠ

Hudební škola v Bystřici nad Pernštejnem byla založena 1. března 1956 pod tehdejším názvem Lidová škola umění. Jako vedoucí nastoupil Jiří Vejr, který doposud vyučoval na hudební škole v Březové nad Svitavou obor housle. Na částečný úvazek nastoupila Hermína Gregušová – klavír. Vyučovalo se v místnostech literní školy na Náměstí č. 60.

Od září 1956 začíná vyučovat Iva Šuláková hru na klavír a Přípravnou hudební výchovu. Výuka se rozšiřuje také o několik hodin houslí na detašované třídě ve Víru. Iva Šuláková také zahajuje výuku pěveckého sboru.

Od šk. roku 1957–58 přebírá vedení školy Vlasta Holubová. První veřejné vystoupení žáků ZUŠ se uskutečnilo 18. prosince 1957, kde zaznělo 11 klavírních skladeb. 3. ledna 1958 nastupuje na místo učitele smyčcového oddělení Něhoslav Kyjovský. V té době získává LŠU další dvě učebny v přízemí domu č. 59, vedle školy na náměstí..V roce 1958 se pedagogický sbor rozšířil o učitele Rudolfa Zavadila – dechové nástroje, akordeon a houslová přípravka a učitele Stanislava Šebesty – housle. V tomto školním roce se naši žáci účastní první soutěže ve hře na klavír a získávají několik ocenění.

V dalších letech 1958-59 se učitelský sbor rozrůstá o další učitele, jsou jimi: J. Matoušek – housle, hudební nauka, J. Pavlíček – dechy, hudební nauka, K. Brychta – klavír, akordeon, hudební nauka. Škola také získává možnost dalších detašovaných tříd na Dolní Rožínce a ve Štěpánově. Ředitelem školy se stává Rudolf Zavadil.

Roku 1960 zahajuje svou činnost dechový soubor J. Pavlíčka a smyčcový soubor J. Matouška. Již v tomto roce je pořádáno několik veřejných vystoupení a koncertů. 1961 přichází Alois Kejda na výuku akordeonů a dechových nástrojů a Libor Coufalík na hru na klavír. Několik tříd se stěhuje do prozatímních prostor v budově bývalého soudu na náměstí. Ředitel Rudolf Zavadil odchází do Oslavan u Brna. Na jeho místo nastupuje Něhoslav Kyjovský – učitel pedagogického institutu v Gottwaldově. Aleš Vítek posílil od roku 1962 detašovanou třídu na Dolní Rožínce a do Bystřice jsou přijaty posluchačky brněnské konzervatoře Jarmila Doležalová a Eliška Josífková – obě pro výuku hry na klavír.

Historické foto

Ve školním roce 1963–64 vznikají nová oddělení: taneční – Věra Holasová a výtvarné – Eduard Valdhaus. Hru na akordeon bude vyučovat Otilie Bémová. Dechový orchestr J. Pavlíčka získává první ocenění na soutěži žákovských dechových orchestrů. Je to 1. místo v okresní i krajské soutěži.

V dalším školním roce 1964-65 už má pedagogický sbor 12 učitelů. Nastoupili J. Podolský – akordeon, J. Bělehrad – violoncello. Také byla otevřena detašovaná třída v Nedvědici a detašovaná třída v Dolních Loučkách. V soutěži žáků LŠU se okresního kola účastní 14 žáků, z toho 9 získává 1. místo. V krajském kole soutěže dechových souborů získává J. Pavlíček 1. místo.

V následujících letech 1966-1970 se pedagogický sbor rozrostl. Do naší školy přichází tito učitelé: Marie Mičínová, Olga Procházková – PHV, HN. Růžena Čechová – klavír, Vlad. Plocek – HN. Za odcházejícího E. Valdhause – Jindřich Zezula, Dagmar Ziglerová – HN, klavír. Škola získává 2 další třídy pro výuku výtvarného oddělení.

Únor 1971 – škola navazuje spolupráci s NDR s městem Crimmitschau prostřednictvím jeho předsedy rady města H. Martinem. V březnu téhož roku se uskutečnil první zájezd dechovky a smyčcového kvarteta do Crimmitschau na základě pozvání Rady města.Výtvarné oddělení je posíleno o nového učitele a to Marii Nedvědovou. M. Neugebauerová vyučuje od roku 1974 balet a V. Neuvirtová – klavír. J. Šebková nastupuje na detašované pracoviště na Dolní Rožínku, vyučuje zde hru na klavír. Ředitelem se stává Josef Pavlíček.

V roce 1976 nastalo několik změn. Z funkce ředitele byl odvolán J. Pavlíček a nově jmenována byla Růžena Čechová. Taneční oddělení přijalo nového učitele: Evu Olejníkovou. Vzhledem k počtu učitelů a rapidně se zvyšujícímu počtu žáků, škola bezpodmínečně potřebuje nové a hlavně větší prostory pro výuku.

14. 11. 1978  proběhlo jednání o stavbě nové školy. Byly předloženy návrhy Projektového úkolu – Projekce Brno. Stavba byla limitována do 2 milionů korun. Územní usazení je u Polikliniky ul. Zahradní. V tomto roce byl na Konzervatoř v Kroměříži přijat Zdeněk Fiala, obor - Hra na pozoun. Dechový orchestr se zúčastnil, spolu s představiteli města Bystřice n. P., družebního setkání v Crimmitschau. Škola má v této době kolem 300 žáků. Po nástupu Svatopluka Bagary přibyla další třída a to smyčcová.

V lednu 1980 byly předány k posouzení plány pro stavbu nové školy. V srpnu téhož roku byla stavba zahájena. Předání budovy bylo plánováno na listopad 1981. Stavbu provedl OSP Žďár, stavební dozor Ing. Juračková. Velkou událostí bylo otevření nového Kulturního domu, kde vystoupily oba naše soubory. Smyčcový soubor pod vedením N. Kyjovského a dechový soubor J. Pavlíčka. Smyčcový soubor dostal možnost zkoušet v prostorách KD a plně toho využil. Z absolventů tohoto školního roku jsou na školy s uměleckým zaměřením přijati tito žáci: Vanda Teocharisová – kotrabas - konzervatoř Brno, Pavel Pavlík – klarinet – vojenská konzervatoř – Roudnice nad Labem. Ludmila Hanychová, Jana Sepešiová, Milan Koutský – přijati na Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně a Uherském Brodě.

25 let LŠU Bystřice nad Pernštejnem – březen 1981Siluety hudebníků

Slavnostní otevření nové LŠU 24. 2. 1982 - kolaudace byla provedena 17. prosince 1981. Hodnota budovy je 1 909 445 Kčs. Hodnota vybavení 438 000 Kčs. Aby mohla být stavba zahájena, nesměla hodnota díla přesáhnout částku již dříve zmíněných 2 000 000 Kčs, proto musel být z projektu vyčleněn výtvarný obor.Akustika a zvuková izolace učeben rovněž nemohl být projektem řešena. Toto bylo zrealizováno až postupem času díky MNV. Nová budova řeší dlouholetou tíživou situaci školy. Není zde však dána rezerva pro rozvoj v budoucnu. Další obory budou vyžadovat přístavbu. V tomtéž školním roce škola dosáhla dalších úspěchů, a to nejen v soutěžích, při koncertech a veřejných vystoupeních, ale i v počtu přijatých žáků na umělecké školy. Ivan Dřínovský byl přijat ke studiu na konzervatoři v Kroměříži – obor Hra na pozoun. Štěrba Alois vykonal talentové zkoušky na vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem v oboru Hra na trubku, Blažková Monika přijata na SUPŠ – grafika. Mikšová Dana – SUPŠ obor sklářství.

Ve školním roce 1983–84 do pedagogického kolektivu přibyla Dana Řehůřková, studentka 6. roč. konzervatoře v oboru Hra na akordeon. O rok později škola rozšiřuje výtvarný obor. Výuka je zajištěna celým úvazkem. Pracovní prostředí je velice stísněné, je nutné v dohledné době řešit další pracovnu VO ve sklepních prostorách. Od 6. – 21. listopadu 1984 byla uskutečněna úprava učeben hromadné výuky HO. Akustické a izolační obklady instaloval podnik Teplotechna – Brno. Je navržena také úprava učeben v přízemí. Zájem o studium na naší škole je veliký, avšak možnosti naší školy jsou omezené. Je tu návrh na další rozvoj školy – přístavbu pro další obory – taneční, literárně dramatický a lepší prostředí pro výtvarný obor.

1985–86: V tomto roce oslavil dechový orchestr LŠU dvacet pět let svého trvání. V celkovém historickém vývoji čtvrt století není dlouhá doba. Pro existenci souboru je však postačující k pohledu zpět a k odpovědnému hodnocení vykonané práce. Bylo to období soustavné, trpělivé, ale i radostné práce s dětmi, služby mladým zájemcům o hudební vzdělání a otvírání cesty k uměleckému projevu a pochopení světa hudby.Klavír

1986-87: Od 1. září 1986 je zahájena výuka v detašované třídě v Doubravníku. V tomto školním roce nastoupila na místo učitele akordeonu Milada Malůšková – absolventka konzervatoře v Kroměříži a Vanda Teocharisová absolventka brněnské konzervatoře v oboru Hra na kontrabas začíná  vyučovat na detašované třídě v Doubravníku hru na klavír a hudební nauku. Daniela Sedlačíková studentka gymnázia zastupuje funkci korepetitorky.

1987-88:  Marian Málek a Miloš Kotlán byli přijati v roce 1988 na vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem v oborech Hra na trubku a Hra na pozoun.

V roce 1989 byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi Lidovou školou umění ve Vranově nad Toplou a naší školou. Do řad kantorů přibyla Bohuslava Nedomová na výuku hry na akordeon. Nastává změna vedení. Ředitelka Růžena Čechová, která vedla školu od roku 1976, odchází do důchodu. Za dlouholetou obětavou práci byla oceněna radou ONV titulem „ZASLOUŽILÝ UČITEL“. Novým ředitelem se stává Svatopluk Bagara.Po 17. listopadu 1989 vzniklo ve škole Občanské fórum, který tvoří celý kolektiv LŠU. Nastalo mnoho změn. Při příležitosti 30. výročí trvání dechového orchestru LŠU byl uspořádán koncert, na kterém zástupci města Bystřice n.P. předali panu učiteli Josefu Pavlíčkovi ocenění města i okresu za jeho dlouholetou práci. Eva Bagarová nastoupila jako učitelka PHV a HN za Olgu Procházkovou, která odešla do důchodu a externě na výuku klavíru P. Vágnerová.Dirigent

V roce 1991 se počet žáků přibližuje k 500. Řady učitelů posílil I. Dřínovský, V. Filip a D. Řehůřková. Dechový orchestr koncertoval v Crimmitschau, při příležitosti výročního trhu a otevření renovovaného středu města. Na konci kalendářního roku získává dechový orchestr první místo v okresním kole ve Velké Bíteši a v krajském kole v Brně pěkné druhé místo. V roce 1992 jsou na umělecké školy přijaty tyto žákyně. Markéta Plánková – konzervatoř Kroměříž obor Hra na akordeon a Miroslava Pečinková – konzervatoř Brno obor Hra na klavír.

1992–93: nově nastoupily G. Sedlačíková a K. Chalupníková na částečný úvazek. 16. – 20. 12. 1992 navštívil dechový orchestr Halle – Salle Neustadt, kde proběhlo několik společných koncertů s místním mládežnickým orchestrem, vedeným panem dirigentem Töpferem. Pro žáky našeho orchestru byl připraven krásný program. Navštívili např. Bachovo muzeum, muzeum hudebních nástrojů a několik dalších památek města. O několik měsíců později, tj. 18. – 22. května 1993, navštívil na oplátku tento orchestr naše město. Pro členy orchestru z Halle, ale i pro naše děti byl v těchto dnech připraven bohatý program, např. návštěva hradu Špilberk, Janáčkova divadla a také hradu Pernštejn, kde orchestry společně vystoupily na 1. nádvoří. Tentýž večer proběhl společný koncert v KD v Bystřici n. P. Ve stejném školním roce obdrželo výtvarné oddělení keramickou pec, kterou žáci začali bohatě využívat a zpestřili si tím práci v tomto oboru. V srpnu 1993 přijal p. uč. Pavlíček pozvání do Crimmitschau na tradiční oslavy výročí založení města. Dechový soubor ZUŠ oslavy obohatil svými vystoupeními a koncerty.

V následujícím školním roce 1993-94 jsme v pedagogickém kolektivu přivítali Marii Pospíšilovou, která nastoupila v detašované třídě Dolní Loučky jako učitelka klavíru, Janu Vágnerovou – taktéž klavír a na menší úvazky na výuku klavíru byly přijaty Renata Pečinková a Ivana Joklová. Vyučovat zde také začíná Hana Robotková, studentka brněnské konzervatoře. Dechový orchestr oslavil již 35. výročí od založení. V květnu roku 1994 reprezentuje orchestr naši školu na festivalu hudby a her v Duderstadtu. Děti z výtvarného oboru připravily pro německé děti krásné keramické dárky. Žáci školy Štěpán Husák a Jaroslav Nunvář úspěšně složili talentové zkoušky na konzervatoř ve hře na trubku a ve hře na tubu. Tento úspěšný školní rok korunovaly výsledky soutěží a to v oborech žestě, bicí, akordeon a komorní soubory. Dosáhli jsme mnoha prvních míst, několik druhých, třetích, ale i krásných čestných uznání. Výtvarný obor přivezl ze všech soutěží bohaté vavříny, pořádal mnoho výstav malby, keramiky…Rozvoj školy v posledních několika letech přináší dětem, rodičům i vyučujícím radost, avšak také problémy s vyučovacími prostorami. Je vypracován projekt ke střešní nástavbě školy, jenž by tyto problémy zčásti vyřešil, a to přestěhováním VO do větších prostor s odbornými specializovanými učebnami, uvolněním třídy VO pro obor hudební. Zatím stávající učebny slouží i několika učitelům, kteří se v nich střídají.

Houslový klíč

1994 – 1995: počet žáků studujících na naší škole se v tomto školním roce zvýšil z původních 446 na 507 žáků. Na pedagogickou výpomoc přichází Markéta Plánková (akordeon) a Miroslava Pečinková (klavír). Zvýšil se zájem veřejnosti o otevření oboru tanečního a dramatického, zatím však stále stísněnější prostory to neumožňují. Plánovaná přístavba je odložena kvůli finanční situaci města do dalších příznivějších let.Dechový orchestr navštívil v září 1994 město Crimmitschau, kde účinkoval na tradičních trzích. V říjnu proběhlo II. setkání harmonikářů v Telecím. Zúčastnili se žáci p. uč. Makovské.V tomto roce se konala soutěž dechových orchestrů, kde z okresního do oblastního kola postoupily oba naše soubory. Jak Dalečanka, tak dechovka J. Pavlíčka, která v oblastním kole zvítězila a poté v národním kole získala krásné 3. místo. Celkem 4 žáci naší školy úspěšně složili přijímací zkoušky na Konzervatoř: Martina Olivová (hra na fagot – BRNO), Martin Obr (hra na akordeon Kroměříž, později přestup do Brna), Marika Suchomelová (sólový zpěv – Brno) a Dana Bradáčová ( hra na klavír – Deylova Konzervatoř Praha). Školní rok byl úspěšný a bohatý nejen pro HO, ale i žáci VO ukázali, co umí: vystavovali v interiéru školy, několikrát v KD, poslali své práce do NORSKA, zúčastnili se soutěží a výstav Stonožka Praha, Evropa, Brněnská spirála. Zájem veřejnosti a dětí začíná dlouhodobě a trvale převyšovat nad možnostmi prostorovými a nad počtem vyučujících – téměř všichni učitelé vyučují nad rámec svého úvazku, často zdarma. Dle výběru žáků do PHV na rok 1995 – 1996 se zdá, že tento trend bude pokračovat.

1995–1996: Škola je nucena nenavyšovat současný počet žáků, MŠMT není nakloněno přílišnému rozvoji ZUŠ. Na částečný úvazek hospodářky přichází Věra Hanáková. Plánovaná přístavba školy se i nadále odkládá z finančních důvodů do budoucna. Dechovka J. Pavlíčka opět odjíždí do Crimmitschau účinkovat na tradiční trhy. Dalečanka koncertuje ve Veselí nad Moravou.V lednu 1996 se konala školní kola smyčcové a klavírní soutěže a také soutěže akordeonových souborů. Do okresního kola postoupilo 7 žáků. V okresním kole tito žáci získali 2 první místa, jedno druhé místo, a 2 třetí místa. V krajském kole získaly akordeonové soubory a dua celkem 3 první místa. V únoru slaví Dalečanka 5. výročí založení souboru.

Žesťový nástroj1996 –1997: MŠMT nařídilo opětné snižování počtu žáků. Pracovní kolektiv naznává větších změn: Ivan Dřínovský odchází do Filharmonie Zlín. Hospodářka Zdena Houdková odchází do invalidního důchodu, místo ní nastupuje Miluše Pečinková. Kateřina Chalupníková nastupuje na plný úvazek – zpěv, hudební nauka a klavír, zároveň vede pěvecký sbor v detašované třídě Štěpánov. Úvazek Ivana Dřínovského přebírají částečně Eduard Makovský (žestě, bicí), Svatopluk Bagara (klavír), Vlasta Matoušková (klavír) a Martina Olivová (dřevěné dechové nástroje), studentka brněnské konzervatoře v oboru hra na fagot. Začíná se s úpravou sklepní místnosti, původně uhelny, na modelovnu a keramickou dílnu pro výtvarný obor. Z 50. uchazečů o studium na naší škole jsme schopni přijmout pouze 27, neboť další učitele nelze přijmout kvůli tzv. stop stavu pracovníků ve školství, i když se stále zvyšuje zájem veřejnosti o přijetí na naši školu. Začínají se také projevovat problémy s finančním zajištěním provozu školy, neboť státní dotace našemu typu škol byla výrazně snížena. Vláda schválila zvýšení úvazků učitelů a ředitelů o 2 hodiny týdně, zřejmě rovněž v rámci úsporných opatření.V květnu se dechovka J. Pavlíčka zúčastnila významného evropského festivalu Deutsche Jugend in Europa jako jediný zástupce České republiky. Tento festival spojuje „hudbou“ mladé lidi – muzikanty. Dalečanka se zúčastnila setkání dětských dechových souborů ve Vimperku.Proběhla soutěž ve hře na akordeon, dechová a pěvecká. V oblastním kole získali žáci ze tříd M. Krásenské a B. Nedomové 2 první a 2 druhá místa. Z celostátního kola pak žáci přivezli jedno 2. a jedno 3. místo. V soutěži ve zpěvu Žďárský Skřivánek postoupily do celostátního kola 2 žákyně. Získaly 2 třetí místa. V žesťových nástrojích v krajském kole získali 3 žáci 2 třetí místa a jedno druhé.Ve výtvarném oboru – na střední školu keramickou do Bechyně přijat Radek Patloka, na školu grafickou do Jihlavy přijata Aneta Matušková, na vysokou školu v Hradci králové přijat Martin Šikula.

1997–1998: V letošním roce městská rada rozhodla o stoprocentním navýšení nájemného, ale k realizaci svého rozhodnutí zatím nepřistoupila. Vzhledem k úmrtí učitele smyčcových nástrojů pana učitele Něhoslava Kyjovského, odchodu učitelky klavíru a zamýšlenému odchodu do důchodu učitele dechových nástrojů se škola bude potýkat v příštím školním roce s velmi vážnou personální situací. V tomto školním roce byla na naší škole provedena inspekce ČŠJ, ze které vyplynuly tyto závěry: materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti jsou na velmi dobré úrovni, průběh a kvalita výuky jsou hodnoceny ve většině případů hodnoceny jako velmi dobré.

1998–1999: Tento školní rok přináší velké obměny pracovního kolektivu, částečně připravované a zabezpečované již v minulém roce, z důvodu odchodu další učitelky na mateřskou dovolenou.Bohužel nás zasáhla obrovská ztráta ředitele Svatopluka Bagary, který zemřel tragickou smrtí v říjnu 1998. Jako ředitel byl velice schopný a jako člověk velmi oblíbený, uchovejme si ho v našich vzpomínkách. Novou ředitelkou školy se stává p. uč. Bagarová. I v letošním roce se konalo mnoho interních koncertů v sále školy, samostatných koncertů dechového, pěveckého a akordeonového oddělení v sálech Kulturního domu, koncerty na detašovaných třídách, absolventské a další. Proběhlo také několik výstav VO (celkem 13). V soutěžích ZUŠ, konaných v roce 1999 v oborech: akordeon sólo, zpěv sólo, klavír a housle jsme získali několik ocenění. Akordeon – krajské kolo jedno 1. a tři 3. místa, v celostátním Čestné uznání. Zpěv – okresní kolo – zlaté pásmo. Klavír – okresní kolo jedno 1. a čtyři 2. místa. Housle – krajské kolo jedno 3. místo.Silueta houslistky

1999–2000: Od 1. 1. 2000 je ZUŠ právním subjektem, jejím zřizovatelem je kraj Vysočina. V současné době škola poskytuje výuku stále jen ve dvou ze čtyř základních oboru – hudebním a výtvarném. Pro stále narůstající počet zájemců o přijetí se snažíme o zřízení detašovaných tříd v obcích Rovečné, Štěpánov, Strážek. S provozem literárně – dramatického oboru zatím vyčkáváme, jelikož máme naplněnou kapacitu školy.

Ve školním roce 2000–2001 jsme otevřeli novou učebnu výtvarného oboru, modelovnu, kterou se nám podařilo zrekonstruovat díky pomoci města. V dalších letech plánujeme její ještě větší využití otevřením výtvarného oboru se zaměřením na keramiku, veškeré potřebné pomůcky, pec a kruhy již máme k dispozici. Kromě výuky na základní adrese, se v tomto školním roce hudebnímu oboru vyučovalo také na šesti detašovaných pracovištích:

  • ZŠ Dalečín – akordeon, klavír
  • ZŠ Dolní Rožínka – klavír
  • ZŠ Doubravník - klavír
  • ZŠ Nedvědice – akordeon, klavír, zobcová flétna
  • ZŠ Jimramov – klavír, housle, zobcová flétna
  • ZŠ Dolní Loučky – akordeon, klavír, zobcová flétna

Velký zájem o zřízení detašované třídy naší ZUŠ se objevil na ZŠ v Rovečném a Šťepánově, proto jsme zahájili jednání o zřízení těchto detašovaných tříd.Jako nová učitelka klavíru nastoupila p. uč. Michaela Janská, na detašovanou třídu v Jimramově byl přijat p. uč. Miroslav Náhlík na výuku klavíru, flétny a bicích nástrojů. Na zástup za mateřskou dovolenou přišla p. uč. Olga Pospíšilová – klavír.V soutěži dechových nástrojů jsme získali tato ocenění: v krajském kole jedno 2. a dvě 3. místa.

2001–2002: V posledních letech nám odešli 4 kolegové do starobního důchodu, další 3 ještě pracují. Byli to učitelé, kteří působili na naší škole téměř všichni od založení školy a my nyní máme nelehký úkol zabezpečit stejně kvalitním způsobem další výuku. Na celý pracovní úvazek nastoupil po vykonání civilní služby bývalý žák školy Štěpán Husák (žesťové nástroje). Smyčcové oddělení převzala Lenka Macháčková, rovněž bývalá žákyně školy. Michaela Uhlířová odešla na mateřskou dovolenou a zastupovali za ni kolegové důchodci: Vlasta Matoušková a Olga Procházková. Od září 2002 Eva Čepičková absolventka pedagogické fakulty Masarykovy university. Dechové oddělení se rozšířilo a dechový kvintet. Smyčcové oddělení založilo nový smyčcový kvartet, malý a velký orchestr.V květnu odjel dechový orchestr na mezinárodní festival dechových hudeb do Maďarska.V krajském kole klavírní soutěže jsme získaly jedno 3. místo a jedno 2. místo. V krajském kole houslové soutěže jsme získali dvě 2. místa. V celostátním kole akordeonové soutěže získali naši žáci jedno 2., 3. a 4. místo.

Nota

2002–2003: Opět máme snahu o zřízení detašované třídy naší ZUŠ na ZŠ v Rovečném, zahájili jsme jednání s ředitelstvím a po průzkumu zájmu bychom chtěli zažádat o zřízení této nové detašované třídy. Na zkrácený úvazek začali vyučovat p. uč. Radek Patloka, student brněnské konzervatoře – klavír a Petr Reisinger, absolvent vojenské konzervatoře. Výuku smyčcových nástrojů rozšířila v Jimramově p. uč. Alena Ratzová. Dechový orchestr reprezentoval naši školu na mezinárodních festivalech v Praze, Itálii, Francii a společně s mažoretkami DDM v polském Leszně. Zúčastnil se národní přehlídky orchestrů ve Vysokém Mýtě. Celkem 5 učitelů si rozšířilo nebo rozšiřuje vzdělání studiem VŠ. Dalším 5 učitelům škola zajistila DVPP v rozšiřujícím studiu nástrojové metodiky v seminářích na Konzervatoři. Pěvecký sbor p. uč. K. Pospíšilové uskutečnil mnohá vystoupení, otevření vernisáže a výstavy VO. 2 žáci HO byli přijati ke studiu na Konzervatoři. Petra Rotkovská – hra na fagot – konzervatoř Brno a Vítězslav Brdár – hra na trubku – konzervatoř Ostrava. Výstavy dětí našeho VO již nerozlučně patří k výtvarnému životu našeho města, jejich význam však často překračuje hranice našeho státu. Žáci se zúčastnili mezinárodních soutěží Hnutí na vlastních nohou, Stonožkového týdne…

2003–2004: Nečekaná a velmi nepříjemná pro nás bude ztráta tří detašovaných pracovišť v Nedvědici, Doubravníku a Dolních Loučkách z důvodu přechodu těchto obcí z kraje Vysočina pod kraj Jihomoravský od 1. 1. 2005. Měli jsme v těchto třídách vynikající a zkušené učitele i výborné děti, z nichž mnohé dosahovaly nejlepších umístění v celostátních kolech soutěží ZUŠ. Doufáme, že časem budeme moci využít jediné výhody, jež nám z těchto změn snad vyplyne – budeme moci vyjít vstříc obcím Štěpánov a Rovečné v dlouhodobém požadavku ke zřízení odloučených pracovišť, aby odtud děti nemusely, mnohdy komplikovaně, dojíždět. Zároveň se nám uvolní prostory pro výuku v naší kmenové škole v Bystřice, kde se mnohdy musejí učitelé střídat ve výuce v jediné třídě. V ZUŠ jsme vybudovali dosud chybějící sborovnu. Na mateřskou dovolenou nastoupila p. uč. Ratzová. Ke studiu hry na trubku byl přijat Lukáš Smrček.Nota Dechový orchestr reprezentoval naši školu na národní přehlídce orchestů ve Vimperku, na mezinárodních festivalech ve Francii, Polsku. Letos ve škole založil své působení komorní soubor zobcových fléten „A tre voci…“ (pro tři hlasy), další komorní dechová tělesa a akordeonový soubor „Notičky“. Pěvecký sbor p. uč. K. Pospíšilové připravil pro své věrné posluchače rovněž mnohá vystoupení, otevření výstavy VO, vánoční koncerty, zúčastnil se také národní přehlídky dětských pěveckých sborů v Olomouci a Třebíči, kde získal Zlaté pásmo. Na střední školy výtvarně zaměřené byli přijati tito žáci: Veronika Zemanová – SUPŠ Brno – malba, Helena Podmelová – SŠ textilní Melenín – oděvnictví, Lukáš Hanzlík – SŠ nábytkářská Rosice – umělecké truhlářství.

2004–2005 – V letošním školním roce bohužel došlo k očekávanému přechodu některých našich detašovaných tříd pod jihomoravský kraj. Zároveň jsme obnovili jednání o zřízení detašovaných tříd v již zmíněných obcích. Štěpánov n.S., Strážek, Rovečné.Od jara 2005 se připravujeme na přestěhování části dechového oddělení a dechového orchestru do bývalého pavilonu mateřské školy, který nám město Bystřice poskytlo k pronájmu o 1. 11. 2005. Jsme tomu velmi rádi, neboť tím řešíme kritický nedostatek prostoru a místa pro naše soubory a orchestry. Začínáme se připravovat a chystat školu na 50. výročí jejího založení (školní rok 2005 – 2006).Naši žáci se opět zúčastnili soutěže ZUŠ a to v oboru Hra na akordeon a komorní hra. V celostátním kole soutěže získaly 3 naše žákyně první místa v sólové hře (Helena Bukáčková, Simona Břenková a Jana Trojanová) a také jedno 1. místo v komorní hře a to Akordeonové duo. Všechny žákyně ze třídy p. uč. Milady Krásenské. Na konzervatoř v Brně byly přijaty tyto žákyně Miroslava Holá (flétna), Markéta Černá (klavír). Z VO to byly tyto žákyně. Jitka Drbušková SUPŠ grafická – Jihlava a Iveta Doležalová VŠ – architektura.

JUBILEJNÍ ROK 2005–2006Noty

V tomto školním roce škola oslavila 50. let od založení. Byl uspořádán Výroční koncert, oslavy, tvorba www stránek, setkání s bývalými absolventy a učiteli ZUŠ… 

Pěvecký sbor „Studánka“ natočil CD s názvem „Vánoce u nás v Bystřici“. Dechové kvarteto se zúčastnilo soustředění na ostrově Hvar v Chorvatsku, kde mělo celkem 5 vystoupení. DO získal „Zlatý roh“ v Polkém Lešně.

Od 1. 9. 2005 se nám podařilo otevřít 2 detašované třídy ve Strážku a Štěpánově. 1. 11. 2005 probíhá stěhování několika tříd dechového oddělení do již zmíněného pavilonu bývalé MŠ.

V listopadu proběhla mezinárodní soutěž v Popradu, které se zúčastnily loňské vítězky akordeonové soutěže. Získaly 2.místo v komorní hře a 2 čestná uznání v sólové hře. Proběhlo mnoho interních vystoupení, samostatných vystoupení jednotlivých tříd a koncertů ZUŠ. Konala se soutěž dechových nástrojů a naši žáci získali v okresním kole sedm 1. míst, dvě 2. a jedno 3. místo, v krajském kole pak jedno 1. místo s postupem do celostátního a jedno 2. místo. V celostátním kole získala Anežka Šejnohová (12 let) 1. místo ve hře na příčnou flétnu (ze třídy M. Olivové). Na konzervatoř v Brně byla přijata Romana Ostrýžová – hra na fagot. V tomto roce také uplynulo 250 let od narození W. A. Mozarta, několik tříd naší školy se podílelo na koncertě, který je věnován právě tomuto výročí. Dechový orchestr se zúčastnil festivalu ve Francii. Dechové kvarteto navštívilo Chalkidiki (Řecko), kde proběhlo několik vystoupení.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru